احمد خلیق آزمون وکالت سوالات آزمون وکالت آموزشگاه وکالت
محمد بهوندی
26 ساله از رامهرمز
درخواست دوستی
ارسال نامه

پسرک روی نیمکت پارک نشسته بود.وتنها بود.همه دو نفر بودند یا بیشتر.می رفتند و می آمدند.سر کیف بودند.می گفتند.می
خندیدند.پسرک با تنفر به سایه اش که زیر نیمکت پخش شده بود نگاه می کرد.چقدر زشت بود
سایه اش.بلند شد در حالی که آهسته غرغر می کرد : "اگر از همه دنیا فقط تورا
دارم.نخواستم.تو هم برو به جهنم".پای راستش را روی پای راست سایه اش گذاشت و از پای چپش جدا کرد.به همین ترتیب
با پای چپش پای چپ سایه اش را از پای راستش قطع کرد.سایه اش را از خودش کند و
رفت.رفت  و در شهر می چرخید.هیچ کس متوجه او نشد که حتی سایه هم ندارد.گاهی شک می کرد که زنده باشد.آن روز تا شب بدون سایه اش در شهر پرسه زد بعد به گوشه ای خزید و شر خودش را
از شهر کم کرد.***تا مدت ها مردم شهر دور آن نیمکت جمع می شدند و با تعجب سایه ای را که آنجا
روی زمین دستانش را در جیبش گذاشته بود نگاه می کردند. پایانسالها پیش خانواده من در این خانه های گلی زندگی می کردند البته قبل از به دنیا آمدن من

امروز از این خانه های گلی فقط خرابه ای باقی مانده است

پدر و مادرم نه آب داشتند و نه برق

و امروز که آب و برق و گاز و تلفن و هزار امکان کوفتی دیگر دارند با آه و افسوس از روزگار خوش گذشته یاد می کنند و آرزوی بازگشت به زندگی ساده گذشته را دارند

ساده گفتم نه ازین بابت که زنگیشان راحت و بی مشغله بود که بسیار شلوغ و پرکار می گذشت

ساده ازین بابت که روحشان ساده بود..روزهایشان با کار و تلاش زیاد می گذشت اما ذهنشان ساده و بی دغدغه..

زندگیشان روز به روز می گذشت..هرگز ذهن خود را برای جواب دادن به این سوال که آینده چه خواهد شد خسته نمی کردند

...
"imagehh.jpeg"


"image.dogth.jpeg"

"image.do.jpeg"

"fcx.jpeg"


الته عکس ها کیفیت مطلوبی ندارند که باید ببخشید

شماهم اگر از زندگی سابق پدرانتان بگویید ممنون می شوم

به نظر شما کدام عامل بیشترین تاثیر را در عقب افتادگی ایران داشت؟(در قرون اخیر)

1)استعمارگران
2)سیستم سلطنتی استبدادی دیکتاتوری
3)منابع نفتی
4)موقعیت سوق الجیشی
5)بی سوادی مردم
6)دین
7)شخصیت اخلاقی ما ایرانی ها

هنوز یک ایرانی زنده هست یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تبلیغات: